07/12/2021

Πώς θα λειτουργεί ο Προσωρινός Αριθμός Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού

Υγειονομική περίθαλψη σε όλους τους αιτούντες άσυλο θα εξασφαλίζει ο «Προσωρινός Αριθμός Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού» (ΠΑΑΥΠΑ) όπως ορίζει ΚΥΑ. 

Ο ΠΑΑΥΠΑ στην πραγματικότητα θα «λειτουργεί« όπως ο γνωστός σε εμάς ΑΜΚΑ αλλά έχει περιορισμένη χρονική ισχύ και υπάρχει δυνατότητα ακύρωσης ενώ τα συναρμόδια υπουργία τονίζουν πως με αυτόν καθίσταται δυνατή διοικητικά η ταυτοποίηση των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης και η  αναζήτηση τους -με τρόπο τεκμηριωμένο- από σχετικά κονδύλια της Ε.Ε.

Πώς λειτουργεί ο ΠΑΑΥΠΑ

  • Είναι μοναδικός αριθμός; Είναι μοναδικός και αποδίδεται παράλληλα με το δελτίο πλήρους καταγραφής του αιτούντα, ενώ είναι απόλυτα συνδεδεμένος με τον αριθμό του δελτίου πλήρους καταγραφής.

  • Πού αποδίδεται; Στις κατά τόπους Υπηρεσίες Ασύλου, όπου και καταχωρείται η σχετική αίτηση περί διεθνούς προστασίας ή ασύλου αλλά αποδίδεται και ταυτόχρονα με την κατάθεση της αίτησης περί διεθνούς προστασίας ή ασύλου και την έκδοση του σχετικού δελτίου.

  • Ποια η διάρκεια ισχύς του; Παραμένει ενεργός καθ’ όσο υπάρχει ενεργό δελτίο αιτούντος διεθνούς προστασίας ή ασύλου, δηλαδή καθ’ όλη τη διάρκεια εξέτασης της αίτησης ασύλου.

  • Απενεργοποιείται; Μόνο όταν η αίτηση του ενδιαφερόμενου για διεθνή προστασία ή άσυλο γίνει αποδεκτή ή όταν απορριφθεί. Στην πρώτη περίπτωση, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προχωρήσει στην έκδοση ΑΜΚΑ, σύμφωνα με τη νομοθεσία έκδοσης του σχετικού αριθμού.

  • Τι παρέχει στον ενδιαφερόμενο; Ο ΠΑΑΥΠΑ παρέχει άμεσα στον ενδιαφερόμενο πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, ενώ δίνει και δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας έξι (6) μήνες μετά την αρχική αίτηση διεθνούς προστασίας ή ασύλου.

  •  Τι «κερδίζουμε» από τον ΠΑΑΥΠΑ; Μέχρι σήμερα, η Δημόσια Διοίκηση δεν μπορούσε να ταυτοποιήσει τις δαπάνες και επιβαρύνσεις υγειονομικής περίθαλψης που συνδέονταν με τους αιτούντες διεθνούς προστασίας ή ασύλου. Ως εκ τούτου αδυνατούσε να απορροφήσει ευρωπαϊκούς πόρους που συνδέονταν με το προσφυγικό. Ο ΠΑΑΥΠΑ για πρώτη φορά θα μπορεί να τεκμηριώσει σχετικά εθνικά αιτήματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έτσι ώστε να μην επιβαρύνεται ο έλληνας φορολογούμενος. Παράλληλα, το γεγονός ότι ο ΠΑΑΥΠΑ διαθέτει – σε αντίθεση με τον ΑΜΚΑ – δυνατότητα απενεργοποίησης απαλείφει καθοριστικά τη δυνατότητα κατάχρησης του, ειδικά ως προς την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας.

Η Κοινή Υπουργική απόφαση είναι των υπουργείων Μετανάστευσης και Ασύλου, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας, Επικρατείας και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.