25/01/2022

Πώς θα λειτουργήσουν τα σχολεία τη Δευτέρα

Με μια σειρά από οδηγίες και μέτρα προφύλαξης από τον κορωνοϊό ανοίγουν πάλι τη Δευτέρα, οι σχολικές αίθουσες για τους μαθητές Γυμνασίου και της Α΄και Β΄Λυκείου.

Ήδη από την προηγούμενη Δευτέρα, άνοιξαν τα σχολεία για τους μαθητές της Γ΄Λυκείου που υπόκεινται στους ίδιους κανόνες.

Οι οδηγίες αυτές απευθύνονται στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης  της  χώρας καθώς  και  στους  Διευθυντές/ντριες  σχολικών  μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.Τα σχολεία εφαρμόζοντας τα συνιστώμενα μέτρα δημόσιας υγείας – σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας – μπορούν να λειτουργήσουν με ασφάλεια με κύριο στόχο την επανένταξη του μαθητή στη μαθησιακή διαδικασία και την προστασία ευάλωτων μαθητών και προσωπικού.

Συγκεκριμένα, τα βασικότερα μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς του COVID19 στο σχολικό περιβάλλον είναι τα ακόλουθα:

– Σε κάθε σχολική μονάδα καθορίζεται ένας ειδικός χώρος στον οποίο σε περίπτωση ανάγκης θα πρέπει να οδηγηθεί και να παραμείνει εκεί μέχρι την μεταφορά του οποιοδήποτε ατόμουεμφανίσει συμπτώματα συμβατά με COVID-19μέσα στο σχολικό κτίριο.Στον συγκεκριμένο χώρο θα πρέπει να υπάρχουν χειρουργικές μάσκες, γάντια και αλκοολούχο αντισηπτικό.

– Κάθε σχολική μονάδα για την προστασία μαθητών και εκπαιδευτικών είναι απαραίτητο να εφοδιαστεί κατά προτεραιότητα με τα παρακάτω:

-Αντισηπτικά αλκοολούχα διαλύματα για κάθε τάξη

-Υγρά κρεμοσάπουνα για τις τουαλέτες

-Χειροπετσέτες για τις τουαλέτες όπου αυτό είναι εφικτό

Κοινά καθαριστικά και απολυμαντικά κατάλληλα για τον καθαρισμό επιφανειών με δράση κατά του ιού (οικιακή χλωρίνη και αλκοολούχα διαλύματα με τουλάχιστον 70% αλκοόλη).

-Χειρουργικές και μη ιατρικές μάσκες (για επείγουσες καταστάσεις)

-Γάντια, κυρίως για το προσωπικό καθαριότητας, καθώς και για άλλες επείγουσες καταστάσεις.

Οι αποστάσεις μεταξύ των μαθητών

– Η διαρρύθμιση των σχολικών τάξεων πρέπει να διαμορφωθεί έτσι ώστε να μεγιστοποιείται η απόσταση μεταξύ των παιδιών στο πλαίσιο του εφικτού, δηλαδή ένας μαθητής ανά θρανίο υιοθετώντας την εκ περιτροπής παρουσία στο  σχολείο όπως για παράδειγμα μέρους των μαθητών (των  μισών μαθητών) κάθε ημέρα. Η ενδεικνυόμενη απόσταση μεταξύ των μαθητών συνολικά με το θρανίο πρέπει να είναι ίση με 1,5 μέτρο μήκος.

Προτείνεται τα θρανία να έχουν κοινό προσανατολισμό ώστε να μειώνεται κατά το μέγιστο δυνατό η έκθεση  των  μαθητών σε σταγονίδια από βήχα ή φτέρνισμα, ιδιαίτερα σε τάξεις με περιορισμένο χώρο.

Ενδεικνυόμενη απόσταση και προσανατολισμός θρανίων

– Εκτός  από  τη  διαρρύθμιση  των  σχολικών  αιθουσών  σημαντική  είναι  η αποσυμφόρηση και του γραφείου των εκπαιδευτικών (απόσταση 1,5 μέτρουμεταξύ των εκπαιδευτικών).

– Η  φυσική  άσκηση  είναι  πολύ  σημαντική  για  τους  μαθητές  όλων  των βαθμίδων  και  ειδικά  τηνπερίοδο  αυτή. Παρόλα  αυτά  θα  πρέπει  να αποφευχθούν τα ομαδικά παιχνίδια με χρήση αντικειμένων ή  εξοπλισμού που θα  έρχεται  σε  επαφή με όλα  τα  παιδιά ταυτόχρονα (μπάλα ή εξοπλισμός γυμναστηρίου). Συνίστατα η χρήση εξοπλισμού ατομικού για κάθε παιδί ο οποίος θα πρέπει να καθαρίζεται σχολαστικά μετά από κάθε χρήση.

Στις οδηγίες που έχουν δοθεί ορίζεται ότι οι δύο πρώτες ώρες της πρώτης και δεύτερης ημέρας λειτουργίας των σχολικών μονάδων θα επικεντρωθούν στην ενημέρωση των μαθητών για κανόνες υγιεινής δίνοντας  έμφαση  στην  απόσταση  και  την  υγιεινή  των χεριών και στην χρήση της μάσκας ως προαιρετικού, συμπληρωματικού μέτρου.

Οδηγίες για τις Διευθύνσεις των σχολείων

Οι Διευθύνσεις των σχολείων ανάλογα με το μέγεθος της αίθουσας και τον αριθμό των μαθητών πρέπει  να  διαμορφώσουν  τις  αίθουσες  με  τέτοιο  τρόπο  ώστε  να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή απόσταση μεταξύ των μαθητών. Επίσης πολύ σημαντική στρατηγική είναι ο περιορισμός της αλληλεπίδρασης  μεταξύ των τάξεων και τμημάτων.

Τα σχολεία μπορούν να εφαρμόσουν στρατηγικές όπως:

– Τροποποίηση μαθημάτων όπου οι μαθητές είναι πιθανό να βρίσκονται σε πολύ στενή επαφήμεταξύ τους. Για παράδειγμα, στα μαθήματα φυσικής αγωγής ή μουσικής, αποτρέψτε την ανάμιξη των μαθητών σε περιορισμένο χώρο όπως τα κλειστά γυμναστήρια.

– Αύξηση του διαστήματος μεταξύ των μαθητικών θρανίων. Πραγματοποιήστε αναδιάταξη θρανίων για μεγιστοποίηση του χώρου μεταξύ των μαθητών. Γυρίστε τα θρανία  προς την ίδια κατεύθυνση για να μειώσετε τη μετάδοση που προκαλείται από σταγονίδια που περιέχουν ιούς (π.χ. από ομιλία, βήχα, φτέρνισμα).

– Βασική  στρατηγική  είναι  ο περιορισμός    της  αλληλεπίδρασης μεταξύ διαφορετικών τάξεων-τμημάτων. Θα πρέπει να επιδιώκεται η σταθερή συνύπαρξη των  ίδιων  ατόμων  στον  ίδιο  χώρο. Είναι  σημαντικό  να  αποφεύγουμε δραστηριότητες που φέρνουν σε επαφή μαθητές από διαφορετικά τμήματα/τάξης. Μπορούν να υιοθετηθούν πρακτικές όπως ο συστηματικός διαχωρισμός των τάξεων κατά την είσοδο-έξοδο από το σχολείο, η σταθερή χρήση αιθουσών από τους μαθητές  με  μετακίνηση εκπαιδευτικώνεφόσον  απαιτείται,  σταθερή πραγματοποίηση  διαλείμματος  σε  άλλο  χρόνο,  σταθερή  συνύπαρξη  των  ίδιων μαθητών  στο  σχολείο  κατά  την  εκ  περιτροπής  λειτουργία  του,  αποφυγή μετακίνησης μαθητών σε άλλη αίθουσα για την υλοποίηση ειδικών μαθημάτων κ.ά.

– Αποφύγετε την συγκέντρωση μαθητών σε κοινόχρηστους χώρους. Εάν δεν είναι δυνατόν να ανασταλεί η χρήση κοινόχρηστων χώρων, προσπαθήστε να περιορίσετε το βαθμό στον οποίο οι μαθητές αναμιγνύονται μεταξύ τους και παραμένουν σε αυτούς και ιδιαίτερα μαθητές από διαφορετικές τάξεις. Περιορίστε τη χρήση χώρων αναμονής και εφαρμόστε διαδικασία με την οποία θα ελέγχεται η είσοδος στις τουαλέτες με υπεύθυνο χώρου.

– Περιορίστε την στενή επαφή μεταξύ μαθητών κατά την είσοδο και έξοδό τους από το σχολικό κτίριο, φροντίζοντας να τηρούνται αποστάσεις μεταξύ μαθητών τόσο κατά την προσέλευση, όσο και κατά την αποχώρησήτους.

– Δεν επιτρέπονται επισκέπτες στον χώρο της τάξης ή του σχολείου.

– Περιορίστε  τη  μεταφορά  από  το  σχολείο για  ειδικά  προγράμματα. Για παράδειγμα,  εάν  οι  μαθητές  μεταφέρονται  από  άλλα σχολεία  για  ειδικά προγράμματα (π.χ. μουσική, ρομποτική, ακαδημαϊκές δραστηριότητες), εξετάστε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσετε την εξαποστάσεως μάθηση ή να υλοποιηθούν προσωρινά διπλά προγράμματα στα συμμετέχοντα σχολεία.

– Ενημερώστε και εκπαιδεύστε το προσωπικό, τους μαθητές και τις οικογένειές τους να διατηρούν την απόσταση μεταξύ τους στο σχολείο. Εκπαιδεύστε τους ταυτόχρονα και εξηγήστε τους γιατί αυτό είναι τόσο σημαντικό.

– Εξετάστε τρόπους  αντιμετώπισης των αναγκών των  μαθητών και των οικογενειών τους, καθώς και των εκπαιδευτικών που ανήκουν σε ομάδα αυξημένου κινδύνου καιδιατρέχουν κίνδυνο σοβαρής νόσησης από COVID-19. Τα αιτήματα των γονέων  που  μπορεί  να  εκφράζουν  απορίες  και  προβληματισμούς  σχετικά  με υποκείμενες ιατρικές καταστάσεις των παιδιών τους ή άλλων μελών της οικογένειας πρέπει να συζητούνται με ειδικό και να αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση.

Ατομική υγιεϊνή

Βασικό μέτρο πρόληψης της διασποράς του COVID19 είναι η συχνή εφαρμογή της υγιεινής των χεριών με πλύσιμο χρησιμοποιώντας νερό και κρεμοσάπουνο  είτεμε χρήση αντισηπτικού διαλύματος.Ειδικά κατά την είσοδο μαθητών και εκπαιδευτικών στις αίθουσες διδασκαλίας θα πρέπει η αντισηψία των χεριών  να υλοποιείται με τη χρήση αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος. Επίσης, είναι πολύ σημαντική η εκπαίδευση των μαθητών στην διαχείριση του τυχόν βήχαή φτερνίσματός τους ειδικά μέσα στον κλειστό χώρο της αίθουσας διδασκαλίας η οποία θα πρέπει να επιδιώκεται να αερίζεται πολύ καλά με φυσικό τρόπο, καθ’ όλη τη  διάρκεια του μαθήματος.

-Επιτρέπεται η προαιρετική χρήση μη-ιατρικής προστατευτικής μάσκας από εκπαιδευτικούς και μαθητές τηρώντας τους όρους σωστής χρήσης της.

-Η χρήση της μάσκας αποτελεί συμπληρωματικό μέτρο και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς τους απαραίτητους  κανόνες  υγιεινής. Χρειάζεται  ιδιαίτερη  προσοχή να μην καλλιεργηθεί  το  αίσθημα  ψευδούς  ασφάλειας από την χρήση της μάσκας ή ανάρμοστες συμπεριφορές διάκρισης και προαγωγής στίγματος από μαθητές που προαιρετικά χρησιμοποιούν ή όχι την μάσκα.

Ειδικά κατά την παράλληλη στήριξη από τον εκπαιδευτικό της στήριξης, ΕΒΠ, Σχολικό Νοσηλευτή είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας, δεδομένου ότι δεν δύναται να τηρηθεί η ελάχιστη ασφαλής απόσταση μεταξύ εκπαιδευτικού προσωπικού και μαθητή.

Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει  να  δοθεί στην κατανόηση από μέρους των μαθητών της αποφυγής ανταλλαγής αντικειμένων μεταξύ τους και της χρήσης κοινού εξοπλισμού. Όλα τα άτομα μέσα σε μία αίθουσα θα πρέπει  να συμβάλουν στην διατήρηση της καθαριότητας του περιβάλλοντος χώρου και στη συνεχή υπενθύμιση των βασικών αρχών υγιεινής.

Αντιμετώπιση επιβεβαιωμένου κρούσματος στο σχολείο

Στην περίπτωση που εντοπιστεί επιβεβαιωμένο κρούσμα σε σχολείο, το πρωτόκολλο ορίζει τα ακόλουθα:

– Προτείνεται η απομόνωση όλων των χώρων που χρησιμοποιούνταν από το επιβεβαιωμένο  θετικό  με  COVID-19  μέλος  της  σχολικής  κοινότητας, προτού ξεκινήσει ο καθαρισμός με χρήση χλωριούχου  διαλύματος, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα έκθεσης άλλων ατόμων που βρίσκονται στο σχολικό περιβάλλον.

– Οι εξωτερικές πόρτες και τα παράθυρα πρέπει να παραμείνουν ανοικτά ώστε να γίνει επαρκής αερισμός του χώρου. Αν υπάρχει δυνατότητα, ο καθαρισμός της αίθουσας να ακολουθεί μετά από 24ωρο αερισμό της.

– Το προσωπικό καθαριότητας θα πρέπει να επιμεληθεί όλες τις περιοχές που χρησιμοποιήθηκαν  από  το  επιβεβαιωμένο θετικό κρούσμα με  COVID-19  (π.χ. γραφεία,  τουαλέτα,  κοινόχρηστοι  χώροι,  αίθουσες,  τραπεζαρία), εστιάζοντας κυρίως στις επιφάνειες όπου υπήρξε επαφή.

– Το προσωπικό καθαριότητας θα πρέπει πάντα να φοράει τον απαραίτητο προστατευτικό εξοπλισμό (χειρουργική μάσκα, ολόσωμη ποδιά με μακριά μανίκια, γάντια, γυαλιά).

– Ο εξοπλισμός καθαρισμού πρέπει να είναι μίας χρήσης και να μην χρησιμοποιηθεί σε άλλους χώρους εάν δεν καθαριστεί κατάλληλα.